கோபல்லபுரத்து மக்கள்

❰Download❯ ➵ கோபல்லபுரத்து மக்கள் Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] – Cutabovebarberagency.co.uk கோபல்ல கிராமத்தின் 2ஆம் பாகமான கோபல்லபுரத்து மக்கள் 34 வாரங்களாக விகடனில் Download கோபல்லபுரத்து மக்கள் Author கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] Cutabovebarberagency.co.uk கோபல்ல கிராமத்தின் 2ஆம் பாகமான கோபல்லபுரத்து மக்கள் 34 வாரங்களாக விகடனில் ? கோபல்ல கிராமத்தின் ஆம் பாகமான கோபல்லபுரத்து மக்கள் வாரங.

்களாக விகடனில் தொடராக வெளிவந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களின் வரவேற்பையும் சாகித்திய அக்காதெமியின் பரிசையும் பெற்றது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற கதையோடு முடியும் இந்நாவலில் சமகால வரலாற்றுச் சம்பவங்கள.

கோபல்லபுரத்து mobile மக்கள் download கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUB்களாக விகடனில் தொடராக வெளிவந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களின் வரவேற்பையும் சாகித்திய அக்காதெமியின் பரிசையும் பெற்றது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற கதையோடு முடியும் இந்நாவலில் சமகால வரலாற்றுச் சம்பவங்கள.

கோபல்லபுரத்து மக்கள் கி ரா என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் கி ராஜநாராயணன் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் கோவில்பட்டியின் அருகில் உள்ள இடைசெவல் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இல் சரஸ்வதி இதழில் இவரது முதல் கதை வெளியானது இவரின் கதையுலகம் கரிசல் வட்டாரத்து மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் ஏமாற்றங்களையும் வாழ்க்கைப்பாடுகளையும் விவரிப்பவைகரிசல் வட்டார அகராதி என்று மக்கள் தமிழுக்கு அகராதி உருவாக்கிய முன்னோடி இவர.

10 Comments on "கோபல்லபுரத்து மக்கள்"

 • Dinesh

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBI was thinking y this got Sahithya Academy award till 60% of the book But the last 100 pages gave me goosebumps Really awesome at the end


 • Ganesan

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBThis is one of the greatest piece in tamil literature Who am i to rate Kira A good meal gives u a good after taste this book will give u a good after taste for u r life tie


 • Pechi

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUB35A tapestry of anecdotes and pre Independence history We get a sense of what it is like to live in Goapallapuram in KiRa's compelling prose where adages solavadai and short yet effective descriptions freuently crop up His delight in storytelling is evident and his novels double as important records of rural life and Karisal land People's history in India is often a blur and novels like these go a great way in sharpening the pictureIn the preuel Gopalla Graamam a group of people from Andhra migrate to the Karisal land and build the eponymous villa


 • Nallasivan V.

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBJust like its preuel Gopallapurathu Makkal is a delightful ethno fiction Like Naipaul's Miguel Street it looks at the life of people in a village over a few decades The first part of the book with its episodic nature uirky humour navigating between the several characters much like Miguel Street and its own preuel The second book is far ambitious It looks at the birth of a nation through the eyes of the very village we have come to know a village far removed from civilization coming awakening ironically due to the better infrastructure created by the colonial government going from scepticism to nationalistic fervour to political realism W


 • Anjuka Ashok

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBIts a seuel of the book Gopallapurathu Gramam This book continues time line from 1st book and ends on India's independence It continue to talk about people from the region by travelling around a love story in the 1st half of the book It talks about how the village reacts to changes coming from towncity side in later chapters The novel expands


 • Shaan

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBIt's was ki ra masterpiece novel this novel start with British invades to 1947Novel fully focused on how this village people adopt new invention like pen watch Torchlight gu


 • Karthikraja Arumugam

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBGood


 • Jeyis Jeyis

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBGood


 • Murali Ramakrishnan

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBKiRajanarayanan's Gopallapurathu Makkal which is a seuel to Gopalla Gramam is a good read to know about the lifestyle and practices of village pplDetailing about the temple ox and how it was treated with respectafter certain period when the ox becomes arrogantthe treatment to it was well narratedThere are many info about the Indian Naval soldiers strike against the british during mid 40'sshocking to know that our leader's didn't supported their strike which was for their basic reuirements and for our country's independenceThe support they received from other armed forces and ppl of our country helps to know the history of country at the verge of getting independenceKi Ra was awarded Sahithya Academy Award in 1991 for this book and in his thanking addressreuests to read the first part Gopalla gramam which gives introduction abt villages when Britishers arrived here


 • Iravuparavai

  கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து mobile, மக்கள் download, கோபல்லபுரத்து மக்கள் PDFEPUBA Must read detailed review later


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *